FREE VIDEOS /TV

Գրիգ Գրիգոր Զաքարյան

1416 0 0
Video details

Լոս-Անջելոսաբնակ այս նկարիչի ՝ Գրիգոր Զաքարյանի ստեղծագործական տաղանդը հավասարապես է դրսևորվում քանդակի ու գեղանկարի արարման ընթացքում: Նրա արվեստը ապրեցնող ուժ ունի :

Video TV

Item per page 36
1-36 of 156