FREE VIDEOS

Վիգեն Սեփիլյան

14014 0 0
Video details

Մանկաբարձ -գինեկոլոգ , ռեպրոդուկտոլոգ , Լոս –Անջելոսի <<ՉԱ Ֆետիչելի>> հանրահայտ պտղաբերության կենտրոնի ղեկավար Վիգեն Սեպիլյանը , չնայած իր երիտասարդ տարիքի բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է:
Արհեստական բեղնավորման ոլորտում նա անընդհատ նոր մեթոդներ է կիրառում:

Video TV

Item per page 36
108-144 of 259